Regulamin Serwisu

Regulamin
SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO
Pracownia-graficzna.edu.pl

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSPÓLNE

§ 1
Definicje
Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

1. Administrator – GRZEGORZ WIECZOROWSKI, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą”4N STUDIO GRZEGORZ WIECZOROWSKI” w ZIELONEJ GÓRZE (65-001), z adresem przy ul. WYSZYŃSKIEGO 12, posiadający numer NIP: 9241247787, REGON: 081156360, adres e-mail do kontaktu: info@4nstudio.pl
2. Cena – wyrażona w polskich złotych cena netto (nieuwzględniająca podatku VAT) za Zamówienie Produktu,
3. Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca przesłanie wiadomości elektronicznej do Administratora,
4. Konto – indywidualny profil Użytkownika, posiadający unikalny login oraz hasło, umożliwiający jego identyfikację i logowanie, co umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności,
5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Polityka Prywatności – odnosząca się do Serwisu i Sklepu polityka prywatności, dostępna na stronie serwisu;
7. Produkty – produkty dostępne w Sklepie do dokonania Zamówienia przez Użytkownika, których sprzedaż oferuje Administrator,
8. Regulamin – niniejszy dokument,
9. Serwis – serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: https://pracownia-graficzna.edu.pl
10. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: https://pracownia-graficzna.edu.pl , umożliwiający dokonywanie Zamówień,
11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Użytkownikiem a Administratorem, na zasadach określonych w Regulaminie,
12. Urządzenie Końcowe – urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do sieci (min. komputer, smartfon, tablet itp.),
13. Usługi – łącznie Usługi Serwisu i Usługi Sklepu.
14. Usługi Serwisu – usługi dostępne w Serwisie, opisane w Regulaminie, w tym w szczególności obejmujące takie funkcjonalności jak: skorzystanie z Formularza kontaktowego,

15. Usługi Sklepu – usługi dostępne w Sklepie, opisane w Regulaminie, w tym w szczególności obejmujące takie funkcjonalności jak: utworzenie i utrzymanie Konta, dokonywanie Zamówień, przeglądanie historii dokonanych Zamówień, przeglądanie pokwitowań i korekt płatności, dodawanie i przeglądanie adresów do dostawy, przeglądanie powiadomień od Administratora, Formularz kontaktowy,
16. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu,
17. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik posiadający Konto,
18. Zamówienia – oświadczenie woli Użytkownika o zawarciu z Administratorem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu na zakup Produktu za wskazaną Cenę.

Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej lub informatycznej.

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i Sklepu oraz zasady świadczenia Usług przez Administratora drogą elektroniczną.
2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usług należy uważnie zapoznać się z Regulaminem.
3. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego Urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej z obsługą JavaScript oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Korzystanie z Serwisu i Usług jest dobrowolne.
5. Korzystać z Usług może osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona.
6. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych. W celu zabezpieczenia Serwisu i Sklepu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń – już na etapie wyboru technologii i architektury witryny
– podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony danych przesyłanych do lub z witryny przy wykorzystaniu sieci Internet. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stu- procentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z witryny.

§ 3
Zasady korzystania z Serwisu i Sklepu
1. Korzystanie z Serwisu oraz Sklepu przez Użytkowników podlega wszelkim przepisom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w prawie wspólnotowym, w związku z czym Użytkownicy zgadzają się nie naruszać tych norm. Użytkownicy zobowiązują się także przestrzegać zasad wyartykułowanych poniżej.

2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Sklepu oraz Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami.
3. W szczególności zabronione jest:
a) korzystanie z Serwisu lub Sklepu przy wykorzystaniu złośliwego kodu, tj. programu lub kodu komputerowego, uszkadzającego lub w inny sposób wpływającego niekorzystnie na systemy komputerowe lub jego elementy, oprogramowanie, sieci komputerowe, Urządzenia końcowe lub dane,
b) wprowadzanie do Serwisu lub Sklepu ww. złośliwego kodu lub narażenie Serwisu lub Sklepu na działanie ww. złośliwego kodu,
a) kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu i Sklepu wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu oraz Sklepu i ich Usługi,
b) podejmowanie działań naruszających prywatność Użytkowników,
c) podejmowanie działań służących podstępnemu pozyskiwaniu danych Użytkowników,
d) umieszczanie treści obelżywych, poniżających, upokarzających, nieprawdziwych, godzących w godność osób trzecich, Administratora, Serwisu, Sklepu oraz innych Użytkowników,
e) pobieranie, kopiowanie, przekazywanie lub udostępnianie, czy wykorzystywanie zawartości Serwisu lub Sklepu, tj. w szczególności baz danych, raportów, zadań i innych treści udostępnionych w Serwisie i Sklepie, lub w jakikolwiek sposób korzystanie z nich w całości lub w istotnej części, w szczególności zakazane jest przekazywanie danych osobom trzecim, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, wykorzystywanie do celów własnych, podejmowanie innych czynności, które zagrażałby interesom lub naruszałyby bezpośrednio lub pośrednio prawa Administratora lub innych Użytkowników.
2. Administrator jest uprawniony do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w ramach Serwisu i Sklepu danych składających się na, bądź będących elementem Serwisu/Sklepu nieoznaczonej w sposób niebudzący wątpliwości jako zawartość pochodząca od Administratora.
3. Uprawnionym do informacji zastrzeżonych oraz wszystkich chronionych prawnoautorsko lub w inny sposób prawnie chronionych elementów Serwisu oraz Sklepu, w tym interfejsu, elementów graficznych, nazwy, zamieszczonych oznaczeń logo itd. (dalej jako „Znaki”) jest Administrator lub jego kontrahenci. Znaki są prawnie chronione, bez ograniczeń, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną.
4. Administrator uprawniony jest do dokonywania zmian funkcjonalności Serwisu oraz Sklepu, w celu poprawy jego jakości oraz jego urozmaicenia.

ROZDZIAŁ II SERWIS

§ 4
Usługi Serwisu
1. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne.
2. Korzystanie z Usług Serwisu możliwe jest jedynie pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

3. Jeżeli Użytkownik akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności i korzysta z Serwisu, zawierana jest Umowa.
4. Formularz kontaktowy zawarty w Serwisie pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Administratora.
5. Dostęp do Formularza kontaktowego jest nieodpłatny.
6. Korzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest nieograniczone czasowo.
7. Z Usługi Formularza kontaktowego można korzystać dowolną ilość razy.
8. W celu skorzystania z Usługi Formularza kontaktowego Użytkownik jest zobowiązany do:
a. zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności,
b. wprowadzenia swojego imienia, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wpisania treści wiadomości,
c. złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności,
d. potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”.
9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz dobrymi obyczajami.
10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

ROZDZIAŁ III SKLEP

§ 5
Konto w Sklepie
1. W Sklepie Użytkownik może korzystać z Konta.
2. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest do:
a) zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności,
b) zaznaczenia jednej z opcji Pan/Pani (fakultatywnie),
c) wprowadzenia imienia, nazwiska oraz adresu e-mail do kontaktu, a także podania hasła do tworzonego Konta,
d) złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności,
e) potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.
3. Logowanie do Konta i korzystanie z niego jest nieodpłatne.
4. W momencie pierwszego logowania do Konta zawierana jest Umowa na czas nieokreślony.
5. Użytkownik może samodzielnie usunąć Konto. Usunięcie Konta powoduje rozwiązanie Umowy.
6. Użytkownik ma wgląd w swoje dane oraz zobowiązuje się do ich aktualizacji w przypadku ich zmiany.
7. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim.
8. Usługi udostępnione za pomocą Konta obejmują:
a) dostęp do danych osobowych i możliwość ich zmiany,
b) dostęp do historii Zamówień,
c) informacje o pokwitowaniach dokonanych płatności i korektach płatności,
d) dostęp do listy dodanych adresów oraz możliwość ich zmiany,

e) lista powiadomień od Administratora o realizacji Zamówień.

§ 6
Składanie Zamówień w ramach Sklepu
1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto
2. Produkty oferowane w Sklepie są legalnie wprowadzone na rynek polski i są wolne od wad fizycznych.
3. Dokonywanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu może odbywać się za pośrednictwem Konta lub bez zakładania i logowania do Konta.
4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik musi:
a. dokonać wyboru Produktu, który chce zakupić,
b. wybrać ilość Produktów i dodać do koszyka zakupów poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
c. w przypadku kontynuowania składania Zamówień Użytkownik winien wybrać opcję „Kontynuuj zakupy”, zaś w przypadku chęci złożenia Zamówienia na Produkty znajdujące się w koszyku – wybranie opcji „Przejdź do realizacji zamówienia”,
d. po zapoznaniu się z wybranymi Produktami, Użytkownik ponownie winien wybrać opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”,
e. w przypadku posiadania Konta Użytkownik może zalogować się do niego i złożyć Zamówienie za jego pomocą,
f. w przypadku nie posiadania Konta Użytkownik może albo założyć Konto, albo złożyć Zamówienie jako gość, podając niezbędne dane,
g. zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności,
h. wybrać sposób dostawy,
i. wybrać formę płatności,
j. potwierdzić złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
5. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny za zamówione Produkty. Przewiduje się następujące możliwości dokonywania zapłaty:
a. zwykłym przelewem bankowym na numer rachunku bankowego podany po złożeniu Zamówienia,
b. szybką płatnością online,
c. przy odbiorze zamówionych Produktów (za pobraniem).
6. Dokonywanie przelewu Ceny może być związane z naliczeniem dodatkowych opłat przez bank lub instytucję bankową, za pośrednictwem, której przelew jest realizowany. W takim wypadku naliczenie opłat następuje zgodnie ze stawką ustaloną przez operatora sieci dostarczającego tę usługę.
7. Po złożeniu Zamówienia Administrator wystawia Użytkownikowi fakturę pro-forma i przesyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia.
8. W razie konieczności doprecyzowania szczegółów Zamówienia Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem na podany przez niego adres e- mail lub numer telefonu.
9. W chwili skompletowania i przygotowania do wysyłki wszystkich Produktów z Zamówienia, Administrator wystawia Użytkownikowi fakturę VAT. Do chwili wystawienia ww. faktury Użytkownik może dokonywać zmian w Zamówieniu.

10. Wysyłka Produktów dokonywana jest za pośrednictwem kuriera DPD na adres podany przy składaniu Zamówienia w terminie 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia wyłącznie w dni robocze oraz o ile Produkty dostępne są w magazynie Administratora. W przypadku wysyłki Produktów na adres poza granicami Rzeczypospolitej Polski czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu.
11. Administrator nie pobiera dodatkowych opłat za wysyłkę Produktów.
12. Wszystkie przesyłki zawierające Zamówienie pakowane są tak, by Produkty wytrzymały warunki transportu. Pomimo powyższego Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości otrzymanej przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy przesyłka będzie otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, Użytkownik zobowiązany jest spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk posiada przy sobie kurier) i nie odbierać przesyłki. O powyższym Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora.

§ 8
Odstąpienie od Zamówienia

Użytkownik ma prawo odstąpić od Zamówienia bez podania przyczyny w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na adres: info@4nstudio.pl przed upływem ww. terminu.

§ 9
Formularz kontaktowy
1. Formularz kontaktowy zawarty w Sklepie pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Administratora.
2. Dostęp do Formularza kontaktowego jest nieodpłatny.
3. Korzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest nieograniczone czasowo.
4. Z Usługi Formularza kontaktowego można korzystać dowolną ilość razy.
5. W celu skorzystania z Usługi Formularza kontaktowego Użytkownik jest zobowiązany do:
e. zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności,
f. wyboru tematu w jakim chce skontaktować się z Administratorem poprzez wybór działu,
g. wprowadzenia swojego adresu e-mail,
h. fakultatywnie Użytkownik może dołączyć do wiadomości Załącznik, przy czym nie może on mieć więcej niż 1 MB,
i. wpisania treści wiadomości do Administratora,
j. złożenia oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności,
k. potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”.
6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności oraz dobrymi obyczajami.
7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

§ 10
Gwarancja i reklamacje Produktów

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w Sklepie należy składać pisemnie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na adres: info@4nstudio.pl .
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. wskazanie reklamowanego Produktu,
b. numer Zamówienia,
c. opis przyczyny złożenia reklamacji, tj. rodzaj i data wystąpienia wady,
d. żądanie naprawy lub wymiany Produktu na nowy,
e. dane kontaktowe składającego reklamację Produktu,
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
4. Reklamowany Produkt winien być dostarczony przez Użytkownika do Administratora w sposób uzgodniony uprzednio z Administratorem.
5. Administrator pokrywa koszty wysyłki i dostawy reklamowanego Produktu.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE WSPÓLNE

§ 11
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) Użytkowników, korzystających z Usług jest Administrator.
2. Celem przetwarzania danych Użytkowników jest wyłącznie możliwość świadczenia na ich rzecz Usług, realizacja Umowy i Zamówienia, odpowiadanie przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź reklamacje.
3. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa.
4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, opisuje Polityka Prywatności.

§ 12
Reklamacje Usług
1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
2. Reklamacja może być złożona do Administratora pisemnie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną na adres: info@4nstudio.pl , o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Użytkownika albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika (jeśli nie jest on Konsumentem),
b) określenie przedmiotu reklamacji oraz ewentualnie reklamowanego okresu;
c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych;
d) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Użytkownik żąda ich uiszczenia;
e) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia ewentualnego odszkodowania lub innej należności – w przypadku, gdy Użytkownik żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności;
f) podpis Użytkownika albo jego reprezentanta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. W przypadku gdy reklamacja podpisywana jest przez reprezentanta Użytkownika, reprezentant ten obowiązany jest wykazać swoje umocowanie przy wykorzystaniu stosownych dokumentów.
4. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
5. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: (a) nazwę jednostki Administratora rozpatrującej reklamację; (b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; (c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; (d) w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; (e) w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; (f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; (g) uzasadnienie faktyczne i prawne – w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.

§ 13
Rozwiązywanie sporów
1. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.
2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem Umowy lub umowy sprzedaży;
b) Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;
c) Użytkownik taki może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy

powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 14
Postanowienia końcowe
1. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem, a także wiadomościach przesyłanych za pomocą Serwisu lub Sklepu.
2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
3. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polski.
4. Regulamin dostępny jest w Serwisie oraz Sklepie nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.